Eolas 2024 Info

Faisnéis iontrála - All you need to know

An Chéad Céim
Iontráil smaointe

Tugaimid cuireadh duit smaoineamh gearrscannáin nua as Gaeilge a sheoladh chugainn

Spriocdháta chun smaointe a bheith againn: 15ú Eanair 2024

Léigh níos mó >

An Dara Céim
Deireadh Seachtaine forbartha

Glacfaidh iomaitheoirí roghnaithe páirt i ndeireadh seachtaine forbartha

Spriocdháta athaighnithe / athiarratais:
17ú Márta 2024

Léigh níos mó >

An Chéim Dheireanach
Cur i láthair beo

Pitseálfaidh iomaitheoirí a dtogra as Gaeilge go dtí an painéal

An chéim dheireanach  / Cur i láthair beo:
4ú Bealtaine  2024 (TBC)

Léigh níos mó >

First Stage
Idea Submission

We are inviting you to submit an idea for a short film in Irish

Deadline for submitting ideas:
15th January 2024

Read More >

Second Stage
Development Weekend

Selected contestants participate in a development weekend

Deadline for re-submitting:
17th March 2024

Read More >

Final Stage
Live Pitches

Finalists pitch their project through Irish to the panel

Final Stage / Live Pitches: 4th May 2024 (TBC)

Read More >
“Fisín has a very special place in my heart as it is without a doubt the reason I have a career as a script writer. It was Fisín that funded An Mhallacht and also got the ball rolling on my first short Rúbaí. Fisín is a great competition for Irish language writers who aren’t established with production companies and it’s a great breeding ground for new and exciting talent ”

Antoin Ó Colla


Na Buaiteoirí - The Winners

Ár mbuaiteoir ó 2011 - Our past winners since 2011
 1. Cathal Ó Cuaig, An Cluiche, 2011 →
 2. Cathal Ó Cuaig, An Cluiche, 2011
 3. Paul Webster, Stumama, 2012
 4. Denis Buckley, Táimse im Chodladh, 2013
 5. Niamh Lawlor, Béirín Beag Buí, 2014
 6. Mairead Kiernan, Eadrainn Féin, 2015
 7. Antoin Beag Ó Colla, An Mhallacht, 2016
 8. Barry O’Donoghue, in post-production, 2017
 9. Tristan Heanue, Ciúnas, 2018
 10. Niamh Lawlor, Béirín Beag Buí 2, 2019
 11. Katie McNiece, in production, 2020
 12. Daniel Butler, Bean Feasa, 2021
 13. Ciara Ní É, in production, 2022
 14. Joseph Jones, in production, 2023

Submissions

Submission is €35 per entry
Multiple entries accepted

Submissions are closed for 2020

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Deis: Comórtas - Físín

Cuireadh oscailte iarratais a chur isteach ar thogra gearrscannánaíochta as Gaeilge

Dírionn an tionscadal ar thacaíocht do scannánaíocht trí Ghaeilge. Níl sainrogha pearsanta ag an gcomórtas Físín do aon seánra scannáin áirithe; tá fáilte roimh iarratais ó gach réimse

Tá duais airgid €6,000 do bhuaiteoir an chomórtais. Chomh maith leis sin, gheobhaidh an buaiteoir luach €2,000 d’fhearas físe ar cíos ó Vast Valley Ltd. Cuireann Vast Valley Ltd. trealamh agus tacaíocht ar fáil do phríomhscannáin, dhrámaí teilifíse agus d’fhógraí teilifíse. Cuireann siad ceamaraí, lionsaí, oiriúintí agus trealamh eile ar fáil leis agus tá siad lonnaithe i mBaile Átha Cliaith 2 agus i mBéal Feirste

Má mhothaíonn tú go bhfuil gá agat le cabhair chun do thogra a chur i láthair, is ceadmhach duit ar do chostas féin, duine a thabhairt leat mar chabhróir. Próiseas leictreonach ar fad atá igceist leis an iarratas. Ní glacfar le haon ábhar tríd an bpost

An Chéad Céim

Táimid ag lorg iarratas do Físín 2024

I mbliana, táimid ag tabhairt cuireadh d’iarrthóirí smaoineamh a ghinfeadh scannán gairid Gaeilge a chur faoinár mbráid. Roghnófar suas le 10 gcinn de na smaointe is fearr chun freastal ar dheireadh seachtaine forbartha scripte agus léiriúcháin sa Daingean i mí na Feabhra 2024

Ag an bpointe seo, is é atá uainn, ar ríomhphost uait ná:

 • Alt gairid a léiríonn do smaoineamh ar ghearrscannán Gaeilge – uasmhéid 500 focal
 • Aontú má roghnaítear do smaoineamh, go mbeidh tú ar fáil chun páirt a ghlacadh i bhforbairt do scripte ar feadh deireadh seachtaine amháin i mí na Feabhra 2024
 • Táille iontrála €35, iníoctha tríd ár suíomh idirlín submissions
 • Seolfar treoracha iarratais chomh luath is a thagann íocaíocht
 • Fiosraithe: eolas@fisin.ie
 • Do shonraí teagmhála: Seoladh, teileafón agus seoladh ríomhphoist

Spriocdháta chun smaointe a bheith againn – 15ú Eanair 2024

An Dara Céim / Deireadh Seachtaine forbartha

Má roghnaítear do smaoineamh, teastóidh don

 • Script
 • Cóiriú
 • Achoimre an togra
 • Buiséad
 • CV

don deireadh seachtaine forbartha  Feabhra 2024

I rith andeireadh seachtaine, glacfaidh tú páirt i seisiúin meantóireachta, meantóireacht ghrúpa agus meantóireacht phearsanta a bheidh i gceist. Tar éis an deireadh seachtaine, beidh ar chumas na rannpháirtithe am a chaitheamh ag forbairt a dtograí, aisfhreagairt an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm, agus an togra a sheoladh ar ais chugainn

Spriocdháta / athiarratais: 17ú Márta 2024

Táimid an-bhuíoch as tacaíocht ó John Benny Moriarty, Greenmount House, The Dingle Hub, Ealaín na Gaeltachta agus Brú Grapevine, a chumasaíonn dúinn an deireadh seachtaine forbartha Físín a chur ar siúl

An Chéim Dheireanach  / Cur i láthair beo

 • Roghnófar suas le cúigear iomaitheoirí agus tabharfar cuireadhdóibh teacht go dtí an Féile na Bealtaine 2024. Beidh deis ag na h-éinne a smaointe a chur i láthair don bpainéal trí mheán na Gaeilge i rith deireadh seachtaine na Féile
 • Má mhothaíonn tú go bhfuil gá agat le cabhair chun do thogra a chur i láthair, is ceadmhach duit ar do chostas féin, duine a thabhairt leat mar chabhróir
 • Taispeánfar duais-scannán Físín 2020 don chéad uair ag Féilena Bealtaine i bPictiúrlann Phoenix, mar a bhfógrófar duaiseoirí comórtais na bliana seo. (TBC)
 • Iarrtar ar na hiomaitheoirí go léir a bheith i láthair ag an taispeántas, agus bronnfar leabhar nóta clúdach leathair le Conor Holden ar gach duine acu
 • Faigheann na scannánóirí roghnaithe pas na féile saor in aisce, a thugann bealach isteach dóibh chuig an fhéile ar fad
 • Faigheann an buaiteoir conradh leis an gcomórtas chun a scannán a chríochnú

An Chéim Dheireanach / Cur i láthair beo: 4ú Bealtaine 2024 (TBC)

Cáilitheacht

 • Tá an comórtas dírithe ar dhaoine a nascann spéis faoi leith i scannánaíocht le fonn saothar a tháirgeadh as Gaeilge
 • Ba mhaith linn iarratais ó gach canúint a theacht chugainn
 • Tá an próiseas iarratais oscailte do chách, ó scoláirí idirbhliana go scannánóirí proifisiúnta
 • Caithfear gach togra a chur i láthair an phainéil trí mheán na Gaeilge
 • Cuirfear an deichniúr a roghnófar don deireadh seachtaine forbartha ar an eolas faoi go dtí 29ú Eanair 2024 agus caithfidh siad a bheith ar fáil chun freastal ar an deireadh seachtaine forbartha i mí na Feabhra 2024
 • Cuirfear suas le cúigear buaiteoirí ar an eolas faoin 10ú mí Aibreán 2024
 • Má roghnaítear tú, caithfidh tú a bheith ar fáil chun freastal ar an bhFéile agus do thogra a chur i láthair an phainéil measúnaithe. Déanfar é seo le linn na Féile ag am le socrú 4ú Bealtaine 2024 (TBC)
 • Fógrófar an buaiteoir ag ócáid clabhsúir na féile
 • Próiseas leictreonach ar fad atá i gceist leis an iarratas. Ní glacfar le haon ábhar tríd an bpost

Má tá aon cheisteanna, seol ríomhphost chugainn ag eolas@fisin.ie nó glaoigh ar 087 222 0853

Sonraí iomlán le fáil ar ár suíomh idirlín www.fisin.ie

Eochairdhátaí

 • An Chéad Chéim / Spriocdháta: 15ú Eanair 2024
 • Fógra do na h-iontrálaíthe a n-éireoidh leis/léi (suas go 10): 29ú Eanair 2024
 • An Dara Chéim / Deireadh Seachtaine Forbartha: 16ú-18ú Feabhra 2024 (TBC)
 • Spriocdháta scripte: 17ú Márta 2024
 • Fógra do na h-iontrálaíthe a n-éireoidh leis/léi (suas go 5): 10ú Aibreán 2024
 • An chéim dheireanach / Cur i láthair beo: 4ú Bealtaine 2024 (TBC)
 • Fógra Buaiteora: 4ú Bealtaine 2024
 • Dátaí na Féile na Bealtaine: 2ú Bealtaine – 6ú Bealtaine 2024
Image of the panel of judges listening to one of the short film pitches from a contestant

Teistiméireachtaí - Testimonials

Ó bhuaiteoirí roimhe seo - From our winners

"Fisín is without a doubt the reason I have a career as a script writer

Antoin Ó Colla

"Pitching my film idea in front of a live audience was a terrifying, edifying and exhilarating experience

Cathal Ó Cuaig

Físín Film Opportunity

An open invitation for submissions of a short film proposal in the Irish language

The project targets and encourages filmmaking in Irish. The Físín competition does not favour any particular genre and is open to submissions in all categories

The competition has a cash prize of €6,000 to the overall winner. The winner will also receive €2,000 worth of film equipment hire from Vast Valley Ltd. Vast Valley Ltd. provide equipment and support for feature films, TV drama and commercials. They supply cameras, lenses, accessories and grip equipment and are located in Dublin 2 and Belfast

First Stage

We are inviting you to submit an idea for a short film in Irish. We will select up to 10 of the best entries for a script and production development weekend in Dingle in February 2024

What we need from you at this stage by email is:

 • A paragraph about your short film idea in Irish – max 500 words
 • Your contact details: phone, address and email please
 • If selected, you must be available to participate in the script development weekend in February 2024
 • Fee of €35 paid via our website submissions
 • Submission instruction will be emailed on receipt of payment
 • Any enquiries to: eolas@fisin.ie

Deadline for submitting ideas – 15th January 2024

Second Stage / Development Weekend

If you are selected you will need to bring the following to the development weekend in Dingle 16th - 18th February 2024 (TBC)

 • Script
 • Treatment
 • Synopsis of project
 • Budget
 • CV

Over the weekend, you will take part in group and individual mentoring sessions. After the weekend, the entrants are given time to work on their short film script to apply the feedback from the weekend sessions and send it back to us

The deadline for resubmission: 17th March 2024

We are very grateful for the support of the Dingle Hub, John Benny Moriarty, Ealaín na Gaeltachta, Greenmount House and the Grapevine Hostel for their support of the Fisín Development Weekend

Final Stage / Live Pitches

 • Up to 5 finalists will be selected pitch at Féile na Bealtaine in Dingle. Each of the selected finalists will pitch their project through Irish to the panel during the festival weekend. Each of the finalists are expected to attend all of the pitches
 • If you feel you need someone to help pitch your project at the festival you can, if you wish, self-fund someone to be there with you to do so
 • The 2020 winning Físín short film premieres at Féilena Bealtaine, inthe Phoenix Cinema,where we will also announce this year’s winner of Físín
 • All finalists are asked to attend and will receive a commemorative leather bound notebook by Conor Holden when the 2024 winner is announced
 • Each of the selected five finalists will also receive two free tickets for the screening of last year’s winning entry
 • The winner will receive a contract with the competition for €6,000 to complete their film

Final Stage / Live Pitches: 4th May 2024 (TBC)

Eligibility

 • The competition is aimed at people who combine a special interest in film with a desire to use the Irish language
 • We are keen to see proposals from all dialects
 • The application process is open to all, ranging from students to professional filmmakers
 • Your pitch must be made to the panel in the Irish language
 • The selected 10 short film ideas will be notified by 29th January 2024 and must be available to attend the script development weekend in Dingle 16th - 18th February 2024 (TBC)
 • The 5 finalists will be notified by 10th of April, 2024
 • If you are selected you have to make yourself available to attend the festival to make your pitch in Irish to the panel. This will take place during the festival on 4th May 2024 (TBC)
 • The winning pitch will be announced at the premiere of the 2020 Físín winner on 4th May 2024 (TBC)
 • The winning pitch will be announced  at the premiere of the 2019 Físín winner on 1st May 2021 (TBC)
 • The entire submission process will be electronic. We will not accept any posted material

For further questions please email eolas@fisin.ie or call 087 222 0853

Full details available on our website www.fisin.ie

Key Dates

 • First Stage / Entry Deadline: 15th January 2024
 • Notification to successful entrants: 29th January 2024
 • Second Stage / Development weekend: 16th-18th February 2024 (TBC)
 • Re-Submission Deadline: 17th March 2024
 • Notification to successful entrants: 10th April 2024
 • Final Stage / Live Pitches: 4th May 2024 (TBC)
 • Winner Announced: 4th May 2024 (TBC)
 • Festival Dates: 2nd May - 6th May 2024 (TBC)
Image of the panel of judges and the audience watching a short film entered in to the competition

Fúinn - About us

Our mission is simple, to foster the making of short films in Irish, our winners’ successes over the years and the testimonials from past entrants inspire our work

Is é is aidhm dúinn ná déanamh gearrscannán as Gaeilge a chothú. Spreagann dul chun cinn ár mbuaiteoirí ins na comórtais go dtí seo,  agus teistiméireachtaí ón ár rannpháirtithe ár saothar

Dein Teagmháil Linn - Contact Us

Má tá aon cheist agat déan teagmháil linn - If you have any questions please get in touch

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(